'If the only tool you have is a hammer, then you tend to see every problem as a nail'

A. Maslow 

 

We leven tegenwoordig in een kennissamenleving, waarbij de productiefactor kennis in organisaties een dominante rol vervult. Deze kennis is noodzakelijk maar niet langer meer voldoende om onze concurrentiekracht op peil te houden. Cruciaal daarbij is dat we ook in staat zijn om de aanwezige kennis om te zetten in werkbare ideeën.

 

Uit onderzoek komt duidelijk naar voren dat de creatieve denkvaardigheden van het personeel dikwijls de bottleneck vormen. Alleen wanneer er een stimulerend creatief klimaat heerst en het personeel over voldoende creatieve denkvaardigheden beschikt is er kans op een geslaagde omzetting van kennis naar ideeën!

 

Om het creatief potentieel binnen organisaties goed te kunnen aanwenden, staan ons verschillende tools ter beschikking. Bij WakeUp-YourMind hebben we zo'n 30 verschillende tools voorradig, die naar gelang de aard van de problematiek kunnen worden ingezet. Belangrijk daarbij is dat u er verschillende leert kennen waarmee u straks zelf in uw organisatie aan de slag kunt gaan.

 

'Tools' 

 

Tools

 

Verder is het op organisatorisch niveau belangrijk om stil te staan bij de werking van een aantal krachtige tools. Concepten die u duidelijk maken op welke wijze de ideeënstroom op gang wordt gebracht en kan worden gekanaliseerd. Daarnaast is het van belang dat de verkregen inzichten uitmonden in werkbare innovaties, die een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan uw strategie.

 

Wilt u hierover meer weten? Neem dan contact op: info@wakeup-yourmind.nl